sobota, 31 stycznia 2015

Renders of Armoured Chassers for 'Warzone Resurrection' | Rendery Opancerzonych Szaserów do gry "Warzone Resurrection"

Irek Zieliński, digital sculptor working for Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown 3D renders of Armoured Chasseurs miniatures for Cybertronic megacorporation.

Irek Zieliński, rzeźbiarz cyfrowy pracujący dla Prodos Games, wydawcy gry "Warzone Resurrection", zamieścił na swoim profilu fejsbukowym rendery 3D figurek Opancerzonych Szaserów megakorporacji Cybertronic.

News from 'Norsgard' | Informacje z "Norsgardu"

The team of developers of 'Norsgard' game has published new photos of upcoming and finished miniatures and new concept sketches. You can see preview of Wulfkin Commander, Crimson Champion and first prints of actual miniatures here, on game's official Facebook profile.

Zespół twórców gry "Norsgard" opublikował nowe zdjęcia opracowywanych i już gotowych figurek oraz nowe szkice koncepcyjne. Tu można zobaczyć jak wyglądać będzie figurka Wulfkin Commandera, Szkarłatnego Czempiona, pokazane też są pierwsze wydruki skończonych figurek.

Spellcrow previews its sci-fi troopers | Spellcrow pokazuje swoich żołnierzy sci-fi

Spellcrow company has shown a photo of its currently developed sci-fi trooper and would like to know opinion of players. Do you like design? Answer here.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie opracowywanych obecnie żołnierzy sci-fi. Producent chciałby poznać opinię graczy na temat tego projektu. Swoje opinie można wyrazić tutaj.

piątek, 30 stycznia 2015

Constructs for 'Afterglow' game | Konstrukty do gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of upcoming skirmish 'Afterglow' game, has shown first photo of new starter set for Constructs faction. You can see photo on game's Facebook profile.

Firma White Tree, wydawca opracowywanej właśnie gry skirmishowej "Afterglow", zamieściła na profilu fejsbukowym gry pierwsze zdjęcie zestawu startowego jednej z frakcji, Konstruktów.

Renders of Prisoners Camp from Black Grom Studio | Rendery obozu jenieckiego z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has published few 3D renders of its Prison Camp set in 28mm scale, which is currently being developed. Check it here.

Firma Black Grom Studio opublikowała kilka renderów 3D Obozu Jenieckiego w skali 28 mm, nad którym obecnie pracuje. Można je zobaczyć tutaj.

Dwarves Rangers set from Scibor | Zestaw krasnoludzkich rangerów od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new set of resin, 28mm 'heroic' scale miniatures - 'Dwarves Rangers Set'. This new set consists of four miniatures supplied with resin, scenic, square 20mm bases. Price of this new release is 25.18 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monsterous Miniatures rozpoczął sprzedaż nowego zestawu figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Dwarves Rangers Set". Zestaw zawiera cztery figurki oraz żywiczne podstawki sceniczne o boku 20 mm. Cena tej nowości to 100,70 PLN.

MaxMini shows its upcoming cloaks | MaxMini pokazuje nowe opończe

MaxMini company has shown 3D renders of its upcoming cloaks. New sculpts will be available in 28mm scale soon.

Firma MaxMini pokazała rendery 3D opracowywanych obecnie opończy. Nowe rzeźby będą dostępne w skali 28 mm.

Spellcrow previews next Elf Archer miniature | Spellcrow pokazuje kolejnego elfiego łucznika

Spellcrow company has published a photo of its next Elf Archer miniature in 28mm 'heroic' scale. Check it here.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie swojej kolejnej figurki elfiego łucznika w skali 28 mm "heroic". Można je zobaczyć tutaj.

New unlocks for Titan-Forge's KS campaign | Nowe cele dodatkowe odblokowane w kampanii KS Titan-Forge

Titan-Forge's KS campaing is going great, with more then 16 000 USD pledged so far. There is one new unlocked stretch goal - X-Terra Engineer with Thor Cannon. Check this new miniature here.
Producer has also added three new bundles for all players who want to place bigger orders.
Additionally, you can also see 360 degrees views of two big Daemon Lords - Lord of Fury and Lord of Decay.

Kampania kickstarterowa firmy Titan-Forge nadal radzi sobie bardzo dobrze, zadeklarowano wpłaty na łączną kwotę przekraczającą już 16 000 USD. Odkryto i odblokowano jeden z celów dodatkowych - Inżyniera sił X-Terra obsługującego działo Thor. Figurkę można obejrzeć tutaj.
Producent dodał też trzy duże zestawy sił X-Terra dla osób, które chciałyby złożyć większe zamówienie. Dodatkowo, dostępne są animacje, pokazujące gotowych Demonicznych Lordów w pełnym obrocie - Pana Gniewu i Pana Rozkładu.

More photos of upcoming Bridge from Mini Monsters | Więcej zdjęć Mostu przygotowywanego przez Mini Monsters

Mini Monsters company has shown further photos of its upcoming resin model of stone bridge in 28mm scale. Bridge will be built from modules, which may be combined in various layouts. Central module of the bridge may be added few times, to lengthen the bridge. Check photos here.

Firma Mini Monsters pokazała kolejne zdjęcia przygotowywanego modelu kamiennego mostu w skali 28 mm. Most wykonany będzie z modułów, które będzie można łączyć w celu uzyskania różnych wariantów i długości. Fotografie można obejrzeć tutaj.

Damaged Large Factory from Terrains4Games | Zniszczona duża fabryka z Tereny do Gier

Terrains4Games offers new laser-cut 28mm scale model of industrial building, labelled as 'Damaged Large Factory 3rd gen.'. Model depicts typical industrial architecture from the first half of 20 century. Part of the factory is damaged. You can buy it for 90 USD.

Firma Tereny do Gier oferuje nowy, laserowo cięty model budynku przemysłowego o nazwie "Zniszczona duża fabryka 3gen" w skali 28 mm. Model przedstawia typowy, duży budynek przemysłowy z pierwszej połowy XX wieku. Część ścian i dachu budynku jest zniszczona. Cena zestawu to 240 PLN.

Space Elves heads released by Spellcrow | Spellcrow wydał zestaw głów Kosmicznych Elfów

Spellcrow company has released a set of 28mm 'heroic' scale resin parts labelled as 'Space Elves heads'. Set contains ten casts in five different designs, you can buy it for 8 EUR.
Heads were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych części do figurek w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Space Elves heads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów głów w pięciu różnych wariantach. Cena to 29 PLN. Autorem projektu i rzeźby jest Piotr Pirianowicz.

Ogre Gunners set from Scibor Miniatures | Zestaw ogrów strzelców ze Scibor Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers new set of resin 28mm 'heroic' scale figures labelled as 'Ogres Gunners Set'. Set consists of three miniatures supplied with resin, scenic, square 40 mm bases. You can buy this new product for 46.11 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowy zestaw figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic" - "Ogres Gunners Set". Liczy on trzy figurki dostarczane wraz z żywicznymi podstawkami scenicznymi o boku 40 mm. Cena zestawu to 184,10 PLN.

Review of Spellcrow Plague Shoulder Pads | Recenzja Naramienników Legionu Zarazy ze Spellcrow

Power Armoured Metal blog has been updated with a review of Plague Legion Shoulder Pads set released by Spellcrow.

Na blogu Power Armoured Metal ukazała się recenzja Naramienników Legionu Zarazy produkcji firmy Spellcrow.

czwartek, 29 stycznia 2015

Mech Master Darius Khar

Hi-Tech Miniatures offers new, resin, 28mm 'heroic' scale miniature labelled as 'Mech Master Darius Khar' from Bio-Tech Covenant faction. This is multi-part miniature (body, rear mechanical arm A, rear mechanical arm B, right mechanical arm, blades, right shoulder part, left arm with shoulder pad, power wrench), which is supplied with resin, round, scenic 40 mm base. Height of the new miniature, measured from feet to the eyeline, is 41 mm. You can buy this figure for 23 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Mech Master Darius Khar" z frakcji Bio-Tech Covenant. To wieloczęściowa figurka żywiczna (korpus, tylne ramię mechaniczne A, tylne ramię mechaniczne B, prawe ramię mechaniczne, ostrza, prawy naramiennik, lewe ramię z naramiennikiem, narzędzie), dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Wysokość nowej figurki, mieszona od stóp do linii oczu, to 41 mm. Cena nowości wynosi 23 EUR.

Oddział Ósmy's January releases | Styczniowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has released its January releases . This month, all of the new models come in 3mm scale: 'PRP-3 & SNAR 10' (7 and 7 models); 'UR-67 & UR-77' (7 and 7 models); ' GMZ & PMZ-3/4" (7 and 7 models); 'Bionix II' (15 models); 'PL-01 concept tank' (15 models); 'M.D.450 Ouragan' (8 models); 'ZSL-92 IFV' (15 models); 'Cyclops MBT' (15 models); 'Venators' (15 miniatures) and 'T-80B' (this is actually third, improved model of this vehicle available). All new releases were posted on official company's Facebook profile.

Firma Oddział Ósmy przedstawiła swoje styczniowe nowości. Tym razem wszystkie nowe modele są w skali 3 mm: "PRP-3 & SNAR 10" (7 i 7 modeli); "UR-67 & UR-77" (7 i 7 modeli); ' GMZ & PMZ-3/4" (7 i 7 modeli); "Bionix II" (15 modeli); "koncept PL-01" (15 modeli); "M.D.450 Ouragan" (8 modeli); "ZSL-92 IFV" (15 modeli); "Cyclops MBT" (15 modeli); "Venators" (15 figurek) oraz "T-80B" (to już trzeci, coraz lepszy model tego czołgu, produkowany przez Oddział Ósmy). Firma przedstawiła modele na swoim profilu fejsbukowym.

Make your own Hussar | Zrób swojego husarza

Puppets War offers two new sets of resin 28mm 'heroic' scale bits: 'Hussar wing-packs' and 'Hussar helmets'. First of these sets contains five hussar wing-packs with 3x1mm holes for magnet, which makes mounting and dismounting pack on back of a Striker armour really easy. Wings were designed by AR and sculpted by Maciej Powarunas and AR. You can buy this set for 7 EUR.
Second set contains ten Hussar helmets, which were designed and sculpted by AR. Price of one set is 7 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych zestawów żywicznych części w skali 28 mm "heroic": "Hussar wing-packs" oraz "Hussar helmets". Pierwszy z tych zestawów zawiera pięć plecaków ze skrzydłami, wyposażonych w otwory do montowania magnesów 3x1 mm. Dzięki temu bardzo łatwej jest nakładanie i zdejmowanie ich z figurek w pancerzach Striker. Autorem projektu skrzydeł jest AR, wyrzeźbili je Maciej Powarunas i AR. Cena tego zestawu to 7 EUR.
Drugi zestaw zawiera dziesięć hełmów, autorem projektu i rzeźby jest AR. Centa tego zestawu to również 7 EUR.

New 'Ruined Temple' bases from Den of Imagination | Nowe podstawki z serii "Ruined Temple" produkcji Den of Imagination

Den of Imagination company offers new sets of resin scenic bases from its 'Ruined Temple' range.
There are five new sets: 'Ruined Temple Oval 170 mm' (one base, 26 USD); 'Ruined Temple Oval Small' (one base, 3.80 USD); 'Ruined Temple Oval Medium' (one base, 5.80 USD); 'Ruined Temple Oval Large' (one base, 9.50 USD) and 'Ruined Temple 32 mm' (one base for 1.20 USD).

Firma Den of Imagination wprowadziła do sprzedaży nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych ze swojej serii "Ruined Temple". Pięć nowych zestawów to:  "Ruined Temple Oval 170 mm" (26 USD za podstawkę); "Ruined Temple Oval Small" (3,80 USD za podstawkę); "Ruined Temple Oval Medium" (5,80 USD za podstawkę); "Ruined Temple Oval Large" (9,50 USD za podstawkę) oraz  "Ruined Temple 32 mm" (jedna podstawka kosztuje 1,20 USD).


Review of 'Fast Food Stalls' from ZEN Terrain | Recenzja zestawu "Fast Food Stalls" z ZEN Terrain

German-language Brueckenkopf Online website has published a detailed review of 'Fast Food Stalls' set released by ZEN Terrain. Read it here.

Niemieckojęzyczna strona Brueckenkopf Online opublikowała szczegółową recenzję zestawu "Fast Food Stalls" produkcji ZEN Terrain. Można ją przeczytać tutaj.

Norsgard team shows Dwarven Siege Master | Twórcy gry "Norsgard" pokazują krasnoludzkiego Mistrza Oblężęń

'Norsgard' game team has shown finished miniature of Dwarven Siege Master, last of the miniatures which were unlocked during recent Kickstarter campaign. You can see photos on the campaign website here, or here, on game's Facebook profile.

Twócy gry "Norsgard" pokazali gotową figurkę krasnoludzkiego Mistrza Oblężęń, ostatnią z figurek odblokowanych podczas niedawnej kampanii kickstarterowej. Zdjęcia można obejrzeć na stronie kampanii tutaj, lub na profilu fejsbukowym gry.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Upcoming heads of Young Race from Spellcrow | Zapowiedź głów Młodej Rasy ze Spellcrow

Spellcrow has previewed upcoming new bits - heads of Young Race, for elves or space elves. You can see photo on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow zapowiedziała wydanie zestawu nowych części - głów przedstawicieli Młodej Rasy, elfów lub kosmicznych elfów. Zdjęcie głów jest widoczne na profilu fejsbukowym tego producenta.

New sculpts of artillerymen for 'By Fire and Sword' | Nowe rzeźby artylerzystów do "Ogniem i mieczem"

Wargamer, producer of 'By Fire and Sword' game, has informed that English version of 'The Deluge' expansion is finished and will be send to printing house this Wednesday. The book should be printed in about two weeks.
Producer has also shown new sculpts of artillerymen for its game.

Wargamer, producent gry "Ogniem i mieczem", pokazał nowe rzeźby artylerzystów. Poinformował również, że angielska wersja podręcznika jest gotowa i w najbliższą środę rozpocznie się jej druk. Powinna być gotowa w dwa tygodnie.

Preview of Darius Thar from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź figurki Darius Thar z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has previewed its upcomig 28mm 'heroic' scale miniature of 'Darius Thar'. This new model will be available tomorrow at company's webstore.

Firma Hi-Tech Miniatures pokazała zdjęcie swojej kolejnej figurki w skali 28 mm "heroic" - będzie ona nosić nazwę "Darius Thar" i do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta trafi już jutro.

Aaargh! Goblin Pirates from Kromlech! | Aaaargh! Gobliny-piraci z Kromlecha

Kromlech has released today new sets of resin 28mm 'heroic' scale miniatures sharing one common theme - piracy. First, there is set containing all miniatures released today (one one additional miniature unavailable elsewhere except this pack): 'Rotting Octopus Crew'. This set consists of 14 resin miniatures supplied with plain plastc round 25 mm bases. You can buy it for 49,99 EUR.
Then we have smaller sets: 'Gobbosa Blakk Eye with Gnawer' (two miniatures, 9.99 EUR); 'Goblin Pirates Command Group' (3 miniatures, 12.99 EUR); 'Goblin Pirates Deck Cannon' (2 goblins and a cannon, 12.99 EUR) and 'Goblin Pirates Salty Dogs' (5 miniatures, 14.99 EUR).
Buyer may also choose all these miniatures to be supplied with square, plain plastic 20 mm bases instead of round bases.

Kromlech rozpoczął dziś sprzedaż nowych zestawów żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", które łączy jedna cecha - piractwo. Największy z nowych zestawów to zestaw zbiorczy, zawierający wszystkie wydane dziś figurki (i jedną dodatkową, niedostępną poza tym zestawem) -  "Rotting Octopus Crew". Zawiera on 14 figurek dostarczanych wraz z okrągłymi podstawkami plastikowymi o średnicy 25 mm. Cena to 200 PLN.
Dostępne są też zestawy zawierające tylko wybrane figurki: "Gobbosa Blakk Eye with Gnawer" (dwie figurki,  40 PLN); "Goblin Pirates Command Group" (3 figurki, 52 PLN); "Goblin Pirates Deck Cannon' (2 gobliny i armata, 52 PLN) oraz "Goblin Pirates Salty Dogs" (5 figurek, 60 PLN).
Kupujący któryś z tych zestawów może wybrać również podstawki kwadratowe o boku 20 mm, zamiast okrągłych o średnicy 25 mm.

X-Terra vs Daemons Kickstarter update | Aktualizacja informacji o kampanii kickstarterowej X-Terra vs. Daemons

X-Terra Forces vs. Daemonic Kingdoms Kickstarter campaign by Titan-Forge is going strong. Just three days after the launch of the campaign, project is already funded. So far has been backed by 102 players with 12 235 USD pledged so far.
It is definitely worth to check X-2 Sabre vehicle, which was recently unlocked. One may also take a loot at the size comparison charts, available on the campaign's updates page here.

Kampania kickstarterowa X-Terra Forces vs. Daemonic Kingdoms, prowadzona przez Titan-Forge, radzi sobie znakomicie. Zaledwie trzy dni po jej rozpoczęciu, projekt jest już ufundowany, odblokowywane są kolejne cele dodatkowe. Dotychczas wsparcie zadeklarowały 102 osoby, a łączna kwota wpłat wynosi 12 235 USD.
Warto zerknąć na czołg X-2 Sabre, który właśnie odblokowano. Ciekawe są też tabele porównania wielkości modeli, dostępne na podstronie Aktualizacje kampanii.

Set of XIX c. posters for 'Wolsung SSG' available from MAS | Zestaw dziewiętnastowiecznych plakatów do gry "Wolsung SSG" z MAS

Micro Art Studio, publisher of 'Wolsung SSG', offers free set of XIX c. posters suitable for this game. You can download it here.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", udostępnił do darmowego pobrania zestaw dziewiętnastowiecznych plakatów do tej gry. Można go pobrać stąd.

New version of 'Orca' for 'Warzone Resurrection' | Nowa wersja "Orki" do "Warzone Resurrection"

Prodos Games company has published a photo of new, improved model of 'Orca'. New version of this model, which will be available for all Capitol commanders on January 30th, will have reduced price too.
Update: You can also see more 3D renders of this miniature on Irek Zieliński's Facebook profile here. Mr Zieliński has sculpted this model for Prodos Games.

Firma Prodos Games opublikowała zdjęcie nowego, ulepszonego modelu "Orki". Nowa wersja modelu, przeznaczonego dla graczy dowodzących siłami Capitolu, trafi do sprzedaży w dniu 30 stycznia, jej cena będzie niższa od wcześniej wydanego modelu.
Aktualizacja: Na profilu fejsbukowym Irka Zielińskiego, cyfrowego twórcy tego modelu, można zobaczyć więcej renderów 3D tej figurki.

niedziela, 25 stycznia 2015

'Dwarves Lords set#2" from SMM | Zestaw "Władcy Krasnoludów nr 2" z SMM

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new set of resin, 28mm 'heroic' scale miniatures labelled as 'Dwarves Lords set#2'. Set contains four miniatures supplied with four resin, scenic, square 20mm bases. You can buy it for 25.18 EUR.

W ofercie sklepu sieciowego firmy Scibor Monsterous Miniatures pojawił się nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" - nosi nazwę "Dwarves Lords set#2". Znajdziemy w nim cztery figurki, dostarczane wraz z żywicznymi, kwadratowymi podstawkami scenicznymi o boku 20 mm. Cena zestawu wynosi 100,70 PLN.

Review of candles and candlesticks from REM | Recenzja świec i świeczników z REM

Dance Macabre blog by Quidamcorvus has been updated with a review of Candles and Candlesticks released few weeks ago by Ristul's Extraordinary Market company. Text is in Polish only, plenty of photos though.

Na blogu Dance Macabre Quidamcorvusa ukazała się recenzja zestawu Świec i świeczników, wprowadzonego do sprzedaży kilka tygodni temu przez firmę Ristul's Extraordinary Market. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

sobota, 24 stycznia 2015

Painted Virgil sample from Siren Miniatures | Pomalowany wzór Virgila z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has published photos of painted sample of its upcoming 'Virgil' miniature. This 28mm scale miniature will be available as a resin cast. Kit will consists of daemonic vampire figure and his two little sidekicks - Benicio and Lucius.
Samples were painted by Krzysztof 'Redav' Kobalczyk.

Firma Siren Miniatures zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia pomalowanego wzoru figurki "Virgila". Miniaturka w skali 28 mm dostępna będzie jako żywiczny odlew. Zestaw będzie również zawierał dwie figurki małych pomocników Virgila, Benicio i Luciusa.
Wzory pomalował Krzysztof "Redav" Kobalczyk.

New releases for 'Wolsung SSG' available at Warchimera store | Nowe produkty do gry "Wolsung SSG" w sklepie Warchimera

Warchimera company is official Polish wholesaler of 'Wolsung Steampunk Skirmish Game' by Micro Art Studio. You can buy new releases for this steampunk skirmish game at Warchimera's webstore now: 'Game Cards' (standard deck with Wolsung theme, 28 PLN); 'Wolsung Dice Set' (set of six D6, 48 PLN); 'Toppled Markers' (four markers, 10 PLN) and 'Wolsung SSG - Expansion' (new factions and rules for already existing factions, 64 PLN).

Firma Warchimera, prowadząca sklep sieciowy o tej samej nazwie, jest polskim dystrybutorem gry bitewnej "Wolsung SSG" produkowanej przez Micro Art Studio. W sklepie Warchimery dostępne są już nowości do "Wolsunga", opracowane dzięki udanej kampanii kickstarterowej. Obecnie w sprzedaży, oprócz starszych produktów, dostępne są też następujące nowe produkty: "Talia do gry" (standardowa talia 52 kart i 3 jokerów, zdobiona grafikami z gry, 28 PLN), "Zestaw kości do gry Wolsung" (zestaw liczy sześć kości K6, 48 PLN), "Znaczniki Przewrócenia" (cztery markery, 10 PLN) oraz dodatek "Wolsung SSG - Expansion" (nowe frakcje, nowe zasady do już istniejących frakcji, 64 PLN).

piątek, 23 stycznia 2015

Plague Lord from Spellcrow | Lord Plagi ze Spellcrow

Spellcrow company offers new 28mm 'heroic' scale miniature of 'Plague Lord'. This is multi-part resin miniature, it is supplied with round plastic 40mm round base. You can buy it for 13.52 EUR.
Model was designed and sculpted by Marek Rurarz and Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła właśnie sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". "Lord Plagi" to wieloczęściowa miniaturka żywiczna, dostarczana wraz z okrągłą, plastikową podstawką o średnicy 40 mm. Cena tej nowości wynosi 49 PLN.
Autorami projektu oraz rzeźby są Marek Rurarz oraz Piotr Pirianowicz.

X-Terra Space Force vs Daemonic Kingdom - Tabletop Armies from Titan-Forge | Siły kosmiczne X-Terra kontra Demoniczne Królestwa - dwie armie z Titan-Forge

Titan-Forge company has launched its new Kickstarter campaign, which is named 'X-Terra Space Force vs Daemonic Kingdom - Tabletop Armies'. The goal of the campaign is to raise at least 5000 USD for making two complete armies - human X-Terra army and an army of futuristic Daemonic Kingdom. Campaign will run for 28 days, till February 21st. So far, just minutes after the launch, campaign is backed by 17 backers and 2 725 USD is raised so far. Good luck!

Firma Titan-Forge rozpoczęła swoją kolejną kampanię kickstarterową, nosi ona nazwę "'X-Terra Space Force vs Daemonic Kingdom - Tabletop Armies". Jej celem jest zebranie co najmniej 5000 USD, dzięki którym powstaną dwie kompletne armie - armia ludzi, sił X-Terra, oraz armia futurystycznego Demonicznego Królestwa. Kampania potrwa 28 dni, zakończy się wieczorem 21 lutego. Dotychczas, zaledwie minuty od rozpoczęcia, zbiórkę wsparło 17 osób, które zadeklarowały 2725 USD wpłat. Powodzenia!

Gazons from Black Grom Studio | Gazony z Black Grom Studio

Black Grom Studio company's Facebook profile has been updated with 3D renders of gazons. Company will start to sell its entire 'Park' set and all elements of this set next week. Set will consist of fence, gate section, large fountain, lanterns, gazons and park benches.

Na profilu fejsbukowym firmy Black Grom Studio pojawiły się rendery 3D gazonów, wchodzących w skład zestawu parkowego. Trafi on do sprzedaży w przyszłym tygodniu, w jego skład wchodzić będą parkan, brama parkowa, system gazonów, duża fontanna, latarnie i ławki.

Photos of resin master of Greid miniature | Zdjęcia żywicznego wzoru figurki Greida

Siren Miniatures company has published photos of resin master of its upcoming 'Greid' miniature. You can see photos on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia żywicznego wzoru figurki "Greida". Można je zobaczyć tutaj.

czwartek, 22 stycznia 2015

Alien vs. Predator The Miniatures Game - information | Alien vs. Predator The Miniatures Game - informacja

Prodos Games company, publisher of 'Alien vs. Predator' game, which was successfully funded via Kickstarter campaign, has published official information about current state of this long overdue project. You can read this rather lengthy text on game's Facebook profile.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Alien vs. Predator", której powstanie było możliwe dzięki udanej kampanii kickstarterowej, opublikował oficjalną informację na temat tego mocno opóźnionego projektu. Dość długi tekst dostępny jest na profilu fejsbukowym gry.

Preview of elf archer from Spellcrow | Zapowiedź elfiego łucznika ze Spellcrow

Spellcrow company has previewed its upcoming Elf Archer miniature. Photo of this new figure has been posted on manufacturer's Facebook profile.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanej figurki elfiego łucznika. Można je zobaczyć tutaj.

Renders of upcoming Gate section from Black Grom Studio | Rendery odcinka muru z bramą z Black Grom Studio

Black Grom Studio company's Facebook profile has been updated with new renders, showing upcoming Gate Section for Fence Set. Check it here.

Na profilu fejsbukowym firmy Black Grom Studio zamieszczono rendery pokazujące opracowywany właśnie fragment ogrodzenia z bramą, przeznaczony do zestawu ogrodzeń. Rendery można obejrzeć tutaj.

Master resin of Virgil miniature from Siren Miniatures | Żywiczny wzór figurki Virgila z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shared with us some photos of master resin of its upcoming Virgil miniature. Check pictures here, on manufacturer's Facebook profile.

Firma Siren Miniatures podzieliła się z nami zdjęciami żywicznego wzoru swojej figurki Virgila, która już wkrótce trafi do sprzedaży w sklepie sieciowym tego nowego producenta. Zdjęcia można obejrzeć tutaj, na profilu fejsbukowym firmy.

Puppets War sells Rocket Mortar | Puppets War sprzedaje Moździerz Rakietowy

Puppets War offers two new resin 28mm 'heroic' scale models. First of the new releases is labelled as 'Rocket Mortar'. Set contains rocket mortar and platform. Mortar itself fits to turret mountings on all vehicles produced by Puppets War, platform is compatible with other turrets by this manufacturer too. Additionally, platform may be used as alternative front wheels for Pegasus vehicle. You can buy this new release for 13.90 EUR.
Second new model is labelled as 'Turret platform' - this is the same platform, which is used in 'Rocket Mortar' kit, you can buy it separately for 7.50 EUR.

Firma Puppets War oferuje dwie nowości, zestawy modeli
żywicznych w skali 28 mm "heroic". Pierwsza nosi nazwę "Rocket Mortar". W zestawie znajdują się żywiczne odlewy moździerza i platformy jezdnej. Moździerz pasuje także do innych platform broni ciężkich na modelach pojazdów produkcji Puppets War, platforma jezdna pasuje zaś do modeli wieżyczek z innym uzbrojeniem, oferowanych przez tego producenta. Dodatkowo, można ją wykorzystać jako alternatywny napęd przedni w modelu pojazdu Pegasus. Cena tej nowości to 13,90 EUR.
Drugi z nowych produktów to "Turret platform". Zestaw zawiera tę samą platformę, która wchodzi w skład modelu moździerza rakietowego. Platforma sprzedawana oddzielnie kosztuje 7,50 EUR.

'Umbra Turris' is printed | "Umbra Turris" wydrukowana

Spellcrow has informed that printed rulebook of its 'Umbra Turris' game is finished and awaits for shippment. Rules are marked as '2nd edition', to differentiate it from earlier, pdf only versions.
Firma Spellcrow poinformowała, że otrzymała już wydrukowane podręczniki do swojej gry "Umbra Turris", będą one teraz rozsyłane do osób, które dokonały przedpłat. Podręcznik oznaczony jest jako "2 edycja", by odróżnić go od wcześniejszych zasad, dostępnych w plikach .pdf.