poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Transylvanian Pillaging Raid and more | Siedmiogrodzki Rajd Łupieżczy i inne

Wargamer has published a rather large update of its Kickstarter "The Deluge" campaign. Website of this crowdfunding action has been updated with a free pdf file containing second Transylvanian Skirmish level force - Pillaging Raid (English version of this file is here). Additionally, there are two special KS only offers for buying Skirmish forces at cheaper prices (Pillaging Raid and Imperial Infantry Regiment). Check full information here.

Wargamer opublikował dość obszerną aktualizację kampanii kickstarterowej "Potopu". Na stronie zbiórki znalazł się odnośnik do darmowego pliku pdf zawierającego opis drugiego Podjazdu siedmiogrodzkiego, a mianowicie Rajdu Łupieżczego (polska wersja dostępna jest tutaj). Dodatkowo, wydawca "Ogniem i mieczem" oferuje możliwość nabycia dwóch zestawów figurek (właśnie Rajdu oraz Pułku Piechoty Cesarskiej) w specjalnych cenach dla osób biorących udział w kampanii. Pełna informacja dostępna jest tutaj.

Orc Cutthroats Heads from Kromlech | Głowy orków piratów z Kromlecha

Kromlech has just released a new set of resin 28 mm "heroic" scale parts labelled as "Orc Cutthroats Heads". Set contains ten casts in five different designs, you can buy it for 6.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła właśnie sprzedaż nowego zestawu żywicznych części do konwersji w w skali 28 mm "heroic", nowość nosi nazwę "Orc Cutthroats Heads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach. Cena w sklepie sieciowym producenta to 28 PLN.

"Alien vs Predator" update | Nowe informacje o grze "Alien vs Predator"

Prodos Games, publisher of "Alien vs Predator" game, has updated its Kicsktarter website, publishing video showing changed movement system. Unfortunately update is visible only for campaign backers.
Update: summary of the most important things covered in this video is available in comments on Facebook here.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Alien vs Predator", zaktualizowała stronę jej kampanii kickstarterowej, publikując film wideo wyjaśniający, między innymi, działanie zmienionego, nowego systemu ruchu. Niestety, treść aktualizacji dostępne jest wyłącznie dla osób, które wsparły zbiórkę.
Aktualizacja: omówienie najważniejszych zagadnień poruszonych w filmie zawarte jest w komentarzu na Fecebooku, można go przeczytać tutaj.

Stone Bridge from Terrains4Games | Kamienny most z Tereny do Gier

Terrains4Games company has shown on its Facebook profile some photos of new 15 mm scale Stone Bridge model.

Firma Tereny do Gier pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka zdjęć nowego modelu kamiennego mostu w skali 15 mm.

Concept art for a new orc for "Norsgard" game | Szkic koncepcyjny nowego orka z "Norsgardu"

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a concept art for a new orc miniature. This new figure will be hopefully funded during upcoming game's Kickstarter campaign.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" opublikowany został szkic koncepcyjny nowej figurki orka. Wydanie miniaturki zostanie, miejmy nadzieję, sfinansowane dzięki planowanej kampanii kickstarterowej gry.

Delarii miniatures from first "Afterglow" starter set | Figurki Delarii z pierwszego zestawu startowego "Afterglow"

"Afterglow" game Facebook profile has been updated with a photo showing miniatures of Delarii faction from the very first starter set for this upcoming postapocalyptic skirmish game from White Tree Miniatures.

Na profilu fejsbukowym "Afterglow" opublikowano zdjęcie, na którym widoczne są figurki z frakcji Delarii, z pierwszego zestawu startowego do tej gry. "Afterglow" to przygotowywana przez firmę White Tree Miniatures skirmishowa gra bitewna osadzone w świecie postapokaliptycznym.