poniedziałek, 4 sierpnia 2014

New historical force list for "BFaS" | Nowy oddział historyczny do "OiM"

Wargamer has published a new historical force list for a combat group commanded by colonel Samuel Oskierko. Colonel Oskierko was one of the most famous commanders of volunteer forces, fightning against Swedes, Muscovites and Cossacks. List covers both skirmish and divisional forces. Miniature of Colonel Oskierko will be available for free for all Officers and High Commanders rank of backers of current Wargamer's Kickstarter campaign.

Wargamer opublikował nową listę sił historycznych - grupy bojowej dowodzonej przez pułkownika Samuela Oskierkę. Pułkownik Oskierko był jednym z najbardziej słynnych dowódców sił pospolitego ruszenia, walczył przeciwko Szwedom, Moskwie oraz Kozakom. Lista zawiera opis sił na poziomie zarówno podjazdu, jak i dywizji. Figurka pułkownika Oskierko będzie dostępna za darmo dla wszystkich osób wspierających obecną kampanię kickstarterową Wargamera, którzy wykupią poziom wsparcia na poziomach oficerskim i szlacheckim.

Winged monstrosities from Puppets War | Skrzydlate potwory z Puppets War

Puppets War has released two new sets of resin 28 mm "heroic" scale miniatures. First new set is labelled as "Gargoyles", name of the second is "Harpyes". Both sets contains three miniatures of about 45 mm height. Prices of new sets are identical - 13.50 EUR for one set. Models were designed by AR.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic". Pierwszy nosi nazwę "Gargoyles", nazwa drugiego to "Harpyes". Oba zestawy zawierają po trzy figurki o maksymalnej wysokości ok. 45 mm. Ceny obu nowych zestawów są identyczne - 13,50 EUR za zestaw. Autorem modeli jest AR.