poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Third photo of 'Something Big' from Puppets War | Trzecie zdjęcie 'Czegoś Dużego' z Puppets War

Puppets War company has shown third photo of upcoming bipedal huge war machine from Mankind faction. This one shows cockpit again but with no human pilot and with large robotic head instead.

Firma Puppets War pokazała trzecią fotografię swojego nowego, przygotowywanego modelu dużej maszyny bojowej frakcji Ludzkość. Zdjęcie ponownie pokazuje kokpit maszyny, jednak zamiast ludzkiego pilota osadzona jest w nim mechaniczna głowa.

Spellcrow works on forest model | Spellcrow pracuje nad modelem lasu

Spellcrow company has shown bases of something which will turn into forest eventually. Company has stated that project of wood will be finished this week, some trees will be shown in a few days. Forest itself will look slightly scary, as the forests from horror movies. It will be possible to be placed in many different ways, to make bigger or smaller patches of wood. And - equally importantly - price will be rather friendly.

Firma Spellcrow pokazała podstawki czegoś, co będzie modelem lasu. Firma napisała, że projekt o nazwie las zostanie ukończony w tym tygodniu, a za kilka dni pokazane zostaną drzewka. Będą one wyglądać nieco strasznie, jak drzewa z horrorów. Podstawki będą mogły zostać ustawione na wiele różnych sposobów, by utworzyć aleje bądź zagajniki z drzew. A na dodatek, co równie ważne, cena ma być przyjazna dla kieszeni.

'Afterglow' second campaign finished | Koniec drugiej zbiórki 'Afterglow'

Second crowdfunding campaign of 'Afterglow' game has ended. It was very successful, especially considering that it was run on a relatively small Polish crowdfunding site. After 30 days of campaing project has raised 14 607 PLN, which is 430% of initial goal. Ten additional goals has been unlocked - not only full new Wastelanders faction, but something for virtually every other faction too. Congratulations, White Tree.

Zakończyła się druga zbiórka społecznościowa gry "Afterglow" - przyniosła ona spory zastrzyk gotówki, który posłuży do szybszego wydania gry. Sukces jest tym większy, że zbiórkę prowadzono na relatywnie niewielkim, polskim portalu. Po 30 dniach kampanii projekt zgromadził 14 607 PLN, czyli 430% celu początkowego. Odblokowane zostało dziesięć celów dodatkowych - ufundowano nie tylko nową frakcję Ludzi Pustkowi, lecz również figurki dla praktycznie każdej pozostałej frakcji. Gratulacje dla wydawcy, firmy White Tree.

Sketch of next Magnatower from Multiverse Gaming | Szkic kolejnego wieżowca z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown a sketch of its next large release. According to the producer, second magnetower kit will feature four rooftops/floors accessible for miniatures, roughly 30x30cm footpring and will be very detailed. Kit will also come with a set of rare earth magnets to allow for easy storage. You can judge relative height of the model by the silhoutte of 35mm miniature next to its side.

Firma Multiverse Gaming pokazała szkic swojego kolejnego dużego modelu. Według zapowiedzi producenta, drugi z wieżowców będzie dysponował czterema dachami/piętrami dostępnymi dla figurek, będzie zbudowany na planie kwadratu o boku ok. 30 cm, będzie również bardzo szczegółowy. Do modelu dołączone będą magnesy ziemne, dzięki którym gotowy model będzie można łatwo składać i rozbierać do przechowywania. Wysokość modelu można ocenić patrząc na sylwetkę figurki w skali 35 mm, widoczną obok podstawy budynku.

Small detail of upcoming September release from Siren Miniatures | Szczegół wrześniowej nowości z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown small details of its upcoming September release. You can see it here.

Firma Siren Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym detal z figurki, która ukaże się we wrześniu.

Review of Cybertronic starter set for 'Warzone Resurrection' | Recenzja zestawu startowego Cybertronicu do "Warzone Resurrection"

RPG.net website has published detailed review of another starter set for 'Warzone Resurrection' game. This time you can read about Cybertronic set.

Na stronie RPG.net ukazała się szczegółowa recenzja kolejnego zestawu startowego do gry "Warzone Resurrection". Tym razem opisano zestaw przeznaczony dla megakorporacji Cybertronic.

Royal Lions Ruins bases from Scibor | Podstawki Royal Lions Ruins od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new set of resin scenic bases labelled as 'Royal Lions Ruins round 40mm'. Set of two bases is available for 7.52 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu okrągłych, żywicznych podstawek scenicznych o nazwie "Royal Lions Ruins round 40mm". Zestaw dwóch takich podstawek można kupić za 30 PLN.

Werewoolf Miniatures shows something green and nasty | Werewoolf Miniatures pokazuje coś paskudnego i zielonego

Werewoolf Miniatures has shown on its Facebook profile photo of its upcoming miniature - bow armed orc. Check it here.

Na profilu fejsbukowym firmy Werewoolf Miniatures zamieszczono zdjęcie jednej z przygotowywanych figurek - orka uzbrojonego w łuk. Możecie go zobaczyć tutaj.


Persecutor for 'Norsgard' game (WIP) | Prześladowczyni z gry "Norsgard" (WIP)

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with 3D render showing first stages of work on upcoming Persecutor miniature for Howling Horde faction. You can check it here.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" zamieszczono render 3D pokazujący pierwszy etap prac nad figurką Prześladowczyni z frakcji Howling Horde. Można go zobaczyć tutaj.