sobota, 2 sierpnia 2014

New wings from Ristul's Market | Nowe skrzydła z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company offers two new sets of wings. "Wings no. 6" and "Wings no. 7" are casted in resin in 28 mm "heroic" scale, price of one set is 5.25 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje dwa nowe zestawy skrzydeł. "Skrzydła nr 6" i "Skrzydła nr 7" wykonane są z żywicy w skali 28 mm "heroic", cena jednego zestawu to 21,96 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz